aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorGustav Eek <gustav.eek@fripost.org>2022-05-24 07:33:21 +0200
committerGustav Eek <gustav.eek@fripost.org>2022-05-24 07:33:21 +0200
commitf96b8c73a0d922e54e7e3a13bef6f234dd08027b (patch)
tree1f5bc71a765220e56d8b474c95c300506a23f0a4
parentac99b7ac503cd5badaba9442676e9a24d80380e2 (diff)
parent4247e0ffa9958d42950f813e355f2a116aa16f9a (diff)
Merge branch '2021-05-30-annual'HEADmaster
-rw-r--r--agenda/yearly-meeting-agenda.tex44
-rw-r--r--annual-meetings/2021-05-30-annual.tex322
-rw-r--r--annual-meetings/Makefile10
-rw-r--r--annual-meetings/motions/2021-a-budget.mdwn32
-rw-r--r--annual-meetings/motions/2021-b-stadgar.mdwn11
-rw-r--r--annual-meetings/motions/2021.main.tex24
-rw-r--r--annual-meetings/motions/Makefile21
-rw-r--r--annual-meetings/motions/headings.sed1
-rw-r--r--annual-reports/Balans-och-resultat-2020.pdfbin0 -> 41682 bytes
-rw-r--r--annual-reports/Makefile13
-rw-r--r--annual-reports/annual-report-2021-of-2020.main.tex9
-rw-r--r--annual-reports/annual-report-2021-of-2020.mdwn352
-rw-r--r--annual-reports/revision2020.pdfbin0 -> 53992 bytes
-rw-r--r--by-laws/Makefile1
-rw-r--r--by-laws/by-laws-2021.main.tex16
-rw-r--r--by-laws/by-laws-2021.tex183
-rw-r--r--operational-plans/Makefile14
-rw-r--r--operational-plans/operational-plan-2021.main.tex12
-rw-r--r--operational-plans/operational-plan-2021.mdwn27
-rw-r--r--preamble/acronyms.sed15
-rw-r--r--preamble/acronyms.tex2
-rw-r--r--resources/participants.gpgbin1874 -> 1874 bytes
22 files changed, 1070 insertions, 39 deletions
diff --git a/agenda/yearly-meeting-agenda.tex b/agenda/yearly-meeting-agenda.tex
index 34b9913..cc0345a 100644
--- a/agenda/yearly-meeting-agenda.tex
+++ b/agenda/yearly-meeting-agenda.tex
@@ -1,5 +1,5 @@
\input{../preamble/preamble}
-\newcommand \creationdate {5 maj 2018}
+\newcommand \creationdate {maj 2021}
\rhead{\footnotesize Förslag till dagordning, årsmöte}
\begin{document}
@@ -13,39 +13,39 @@
\end{itemize}
\item Övrig mötesformalia \itemtime{5'}{14.10}
\begin{enumerate}
-\item Val av mötesfunktionärer
+\item Val av mötesfunktionärer: \\ ordförande, sekreterare och
+ justeringsperson
\item Godkännande av dagordning
\item Mötets beöriga utlysande och dess beslutsmässighet
\item Justering av röstlängd
\end{enumerate}
-\item Verksamhetsberättelsen
- \itemtime{30'}{14.15}
-\item Ekonomiska berättelsen \itemtime{10'}{14.45}
-\item Revisorns berättelse \itemtime{5'}{14.55}
-\item Frågan om styrelsens ansvasfrihet \itemtime{5'}{15.00}
-\item Nyval \itemtime{5'}{15.05}
- \begin{enumerate}
- \item Val av ordförande
- \item Val av styrelse
- \item Val av revisor
- \item Val av valberedning
- \end{enumerate}
-\item Budget \itemtime{10'}{15.10}
+\item Verksamhetsberättelsen \itemtime{20'}{14.15}
+\item Ekonomiska berättelsen \itemtime{10'}{14.35}
+\item Revisorns berättelse \itemtime{10'}{14.45}
+\item Frågan om styrelsens ansvarsfrihet \itemtime{5'}{14.55}
+\item Budget \itemtime{5'}{15.00}
\begin{enumerate}
\item Fastställande av medlemsavgiften
\item Fastställande av budget
\end{enumerate}
-\item{Propositioner och motioner} \itemtime{20'}{15.20}
-\item Friposts verksamhet det kommande verksamhetsåret \itemtime{10'}{15.40}
-\item Övriga frågor \itemtime{10'}{15.50}
-\item Mötets avslutande \itemtime{5'}{15.55}
- \begin{enumerate}[\mbox{}]
- \item \itemtime{\mbox{}}{16.00}
+\item Propositioner och motioner \itemtime{20'}{15.05}
+\item Friposts verksamhet det kommande verksamhetsåret
+ \itemtime{20'}{15.25}
+\item Nyval \itemtime{5'}{15.45}
+ \begin{enumerate}
+ \item Val av ordförande och styrelsen i övrigt
+ \item Val av revisor
+ \item Val av valberedning
\end{enumerate}
+\item Övriga frågor \itemtime{10'}{15.50}
+\item Mötets avslutande \itemtime{}{16.00}
+%% \begin{enumerate}[\mbox{}]
+%% \item \itemtime{\mbox{}}{16.00}
+%% \end{enumerate}
\end{enumerate}
\vfill
-Gustav Eek, Göteborg, \creationdate
+Friposts styrelse, Göteborg, \creationdate
\vfill
\end{document}
diff --git a/annual-meetings/2021-05-30-annual.tex b/annual-meetings/2021-05-30-annual.tex
new file mode 100644
index 0000000..95c639a
--- /dev/null
+++ b/annual-meetings/2021-05-30-annual.tex
@@ -0,0 +1,322 @@
+\input{../preamble/preamble}
+\newcommand \meetingtype {Årsmöte}
+\newcommand \meetingdate {30 maj 2021}
+\newcommand \meetingplace {Språkbanken, Göteborg}
+\rhead{\footnotesize \meetingdate}
+
+\begin{document}
+\selectlanguage{swedish}
+\section*{Protokoll, \meetingtype \\ \meetingdate}
+
+\newlength\tempOne%
+\settowidth\tempOne{Tid och plats:\quad}%
+\newlength\tempTwo%
+\setlength\tempTwo{\linewidth}%
+\addtolength{\tempTwo}{-\tempOne}%
+
+\parbox[t]{\tempOne}{%
+ Tid och plats:
+}%
+\parbox[t]{\tempTwo}{\meetingdate, \meetingplace}\mypar
+
+\parbox[t]{\tempOne}{%
+ Deltagare:
+}%
+\parbox[t]{\tempTwo}{\mbox{}\vspace{-2\baselineskip}\vspace{2pt}%
+ \begin{multicols}{3}%
+ Irene Burö \\
+ Gustav Eek \\
+ Leif-Jöran Olsson \\
+ Stian Rødven Eide \\
+ Mikael Softić \\
+ Albin Söderqvist \\
+ Oskar Vigren \\
+ Anders Westerström \\
+ Emil \\
+ Henrietta \\
+ Johan \\
+ Lana \\
+ Lucas \\
+ Ludvig \\
+ Simon \\
+ Guilhem Moulin (distans) \\
+ Andreas Skyman (distans) \\
+ Viktor (distans) \\
+ \end{multicols}%
+}\mypar
+
+Mötet inleddes kl 14 efter inledande fika och pågick till ca kl 17 med 1 paus efter \S~\ref{itm:resp}.
+
+ \newcommand \meetingchairman {Mikael Softić}
+ \newcommand \meetingsecretary {Gustav Eek}
+ \newcommand \approval {Irene Burö}
+
+ \begin{enumerate}
+ \item %% Mötets öppnande
+ Mötet öppnades. Deltagarna var redan presenterade.
+ \item %% Övrig mötesformalia
+ Övrig mötesformalia
+ \begin{enumerate}
+ \item %% (a) Val av mötesfunktionärer
+ \meetingchairman\ valdes till mötesordförande,
+ \meetingsecretary\ till sekreterare, och \approval\ till
+ justeringsperson och tillika rösträknare.
+ \item %% (b) Godkännande av dagordning
+ Den föreslagna dagordningen godkändes. Inga övriga frågor
+ anmäldes.
+ \item %% (c) Mötets behöriga utlysande och dess beslutsmäs
+ Mötets fanns behörigen utlyst och beslutsmässigt.
+ \item %% (d) Justering av röstlängd
+ Alla fysiskt närvarande fanns ha rösträtt. Deltagare på distans
+ gavs i linje med kallelsen yttranderätt men inte rösträtt.
+ \end{enumerate}
+
+ \item %% Verksamhetsberättelsen
+
+ Föreningens ordförande Stian föredrog verksamhetsberättelsen. Berättelsen
+ finns som Bilaga~\ref{sec:annual-report}.
+
+ \item %% Ekonomiska berättelsen
+
+ \newcommand \mysim {\sim\hspace{-2pt}}
+
+ Den ekonomiska berättelsen föredrogs av Leif-Jöran, kassör. Berättelsen är
+ bifogad som Bilaga~\ref{sec:economical-report}. \myhalfpar
+
+ Resultatet är positivt, $\mysim{}24\,000\,\sek$, vilket förklaras av
+ medlemsantal över budget och ökad donationsvilja, tillsammans med
+ att inga kostnader tagits för yttre aktivitet. Intäkter från
+ medlemsavgifter ökade med $\mysim{}29\,000\,\sek$ jämfört med
+ 2019.
+
+ Många medlemmar avlägger fortfarande avgift för 2015--2019. Luckor i
+ medlemskapet och påminnelser om medlemavgift genererar
+ administration för föreningen; varannan som går med upphör erlägga
+ avgift, men bara $20$ har aktivt lämnat.\myhalfpar
+
+ Fripost har en fortsatt positiv balans,
+ $\mysim{}\,87\,000\,\sek$. Skulder som redovisas är till medlemmar
+ som betalt i förskott.\myhalfpar
+
+ \item %% Revisorns berättelse
+
+ Föreningens revisor för året var Andreas Skyman, som själv föredrog
+ sin berättelse. Revisorns berättelse finns bifogad som
+ Bilaga~\ref{sec:auditors-report}. Revisorn
+ rekommenderar mötet att ge styrelsen ansvarsfrihet.\mypar
+
+ Revisorn var imponerad av volymen av föreningens verksamhet under
+ året trots restriktioner kring träffar. Revisorn anmärkte särskilt
+ på ledtider för protokoll och gällande föreningens
+ jämställdhetsarbete.\myhalfpar
+
+ Revisor rekommenderade styrelsen att tillsätta en valberedning och
+ även en arbetsgrupp för jämställdhet.\myhalfpar
+
+ Även årsmötets genomförande kommenterades, vilket ledde till
+ diskussion om röstlängden. Att nyttja \pgp\ föreslogs, vilket dock
+ inte tillför något i.o.m. alla medlemmars tillgång till
+ användarkonto.
+
+
+ \item %% Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
+
+ \label{itm:resp}
+
+ Styrelsen gavs enhälligt ansvarsfrihet för verksamhetsåret
+ 2020. Styrelsen deltog inte i omröstningen.\myhalfpar
+
+ En fråga kring styrelsens arbetsbelastning väcktes och kring
+ styrelsen storlek. Det finns behov av fler händer. Aktivitetsdagar
+ är inkörsport till djupare engagemang. Föreningen behöver jobba
+ för sänkt tröskel för att delta även utanför
+ styrelsen. Arbetsmöten och styrelsemöten är öppna. Det finns vits
+ för de som brinner för enskilda frågor att inte sitta i
+ styrelsen. Kommittéer kunde upprättas.
+
+ \item %% Budget
+
+ \begin{enumerate}
+
+ \item %% (a) Fastställande av medlemsavgiften
+
+ Medlemsavgiften för 2021 fastställdes till $240\,\sek$, vilket
+ är oförändrat jämfört med 2020. Medlemsavgiften för 2022
+ fastställdes till $240\,\sek$.
+
+ Avgiftens historia förklarades kort.
+
+ \item %% (b) Fastställande av budget
+
+ Budgeten fastställdes enligt styrelsens förslag:\myhalfpar
+
+ \newlength{\thisskip}
+ \setlength{\thisskip}{-\textwidth}
+ \addtolength{\thisskip}{\linewidth}
+ \mbox{}\hspace{\thisskip}\hspace{0em}
+ \parbox{\textwidth}{\centering%
+ \begin{tabular}{c@{\hspace{1cm}}c}
+ Intäkter & Utgifter \\[.5\baselineskip]
+ \begin{tabular}{l r l}
+ \hline
+ Medlemsavg. & $38\,400$ & ($160 \times 240$) \\
+ Övrigt & $10\,000$ \\
+ \hline
+ & $48\,400$ & $\sek$
+ \end{tabular}
+ &
+ \begin{tabular}{l r l}
+ \hline
+ Infrastruktur & $45\,000$ \\
+ Yttre aktivitet & $10\,000$ \\
+ Medlemsaktivitet & $1\,000$ \\
+ Administration & $2\,000$ \\
+ Övrigt & $0$ \\
+ \hline
+ & $58\,000$ & $\sek$
+ \end{tabular}
+ \end{tabular}
+ }
+
+ Det är en budget med underskott. Budgeten innebär en höjning av
+ medlemsintäkter i.o.m. en uppskrivning av förväntat
+ medlemsantal. Egna bankaavgifter väntas, varför de
+ administrativa kostnaderna är uppskrivna. I övrig är budgeten
+ oförändrad från 2020. Förslaget var reviderat jämfört med
+ versionen i årsmötesmaterialet. Avsatta medel till yttre
+ aktivitet är en viljeyttring.
+
+ \end{enumerate}
+
+ \item %% Motioner och propositioner
+
+ En proposition hade förberetts av styrelsen
+
+ \begin{enumerate}
+ \item \label{itm:prp:a} %% (a) Förslag om att bekräfta förra
+
+ Propositionen om bekräftan bekräftad konsekvensjustering antogs
+ enhälligt. Detaljer återfinns som Bilaga~\ref{sec:motions:by}.
+
+ \end{enumerate}
+
+ \item %% Friposts verksamhet det kommande verksamhetsåret
+
+ \SRE\ föredrog föreningens riktlinjer kring verksamheten samt
+ styrelsens föreslag till verksamhetsplan.
+ Revisorns noteringar om jämställdhetsarbetet diskuterades.
+ Mötet beslutade utöka planen med (a) att söka rekrytera en
+ arbetsgrupp för som arbetar med jämställdhetsfrågor under året och
+ ställer frågan vad jämställdhet är samt (b) stryka exemplet debatt
+ ur föreslagen plan.
+
+ En verksahetsplan med fem fokuspunkter antogs. Slutgiltig
+ formulering uppdrogs styrelsen. Planen finns som
+ Bilaga~\ref{sec:plan} inkl. riktlinjer antagna 2018 som
+ Bilaga~\ref{sec:plan:policy}.
+
+ \item %% Nyval
+
+ \begin{enumerate}
+
+ \item %% (a) Val av ordförande och övrig styrelse
+
+ Stian Rødven Eide valdes åter till föreningens ordförande.
+
+ Till föreningens styrelse valdes
+
+ \begin{multicols}{2}%
+ \begin{itemize}
+ \item Gustav Eek
+ \item Lola Möller
+ \item Leif-Jöran Olsson
+ \item Stian Rødven Eide
+ \item Albin Söderqvist
+ \item Anders Westerström
+ \end{itemize}
+ \end{multicols}
+
+ \item %% (b) Val av revisor
+
+ Andreas Skyman utsågs åter till föreningens revisor.
+
+ \item %% (c) Val av valberedning
+
+ Mötet beslutade ge styrelsen ansvar för att utse valberedning.
+
+ \end{enumerate}
+
+ Ovan nämnda ställde alla upp för omval. Oskar Vigren hoppas kunna
+ delta mer med intressefrågor och tackades för
+ styrelsearbetet. Mötesordföranden konstaterade att det finns
+ valberedningskompetens och -erfarenhet i föreningen: \jak,
+ Kvinnofolkhögskolan, \fscons, etc.
+
+ \item \label{itm:other} %% 12. Övriga frågor
+
+ Inga överiga frågor
+
+ \item %% Mötets avslutande
+
+ Mötet avslutades
+
+ \end{enumerate}
+
+ \parbox{\linewidth}{
+ \signatureline{\meetingsecretary, mötessekreterare}
+ \hfill
+ \signatureline{\approval, justeringsperson}
+ }
+
+ \appendix
+ \newcounter{temp}
+
+ \newpage \section{Verksamhetsberättelse} \label{sec:annual-report}
+
+ \hyphenation{ut-rus-t-ning}
+ \input{../annual-reports/annual-report-2021-of-2020._}
+
+ \newpage \section{Ekonomisk rapport} \label{sec:economical-report}
+
+ \setlength{\fboxsep}{0pt}
+ \setlength{\fboxrule}{0.5pt}
+
+ \begin{center}
+ \includegraphics[
+ scale = 0.83,
+ % height = .95\textheight,
+ trim = 2cm 2cm 2cm 2cm,
+ clip,
+ ]{../annual-reports/economical-report-2021-of-2020.pdf}
+ \end{center}
+
+ \newpage
+ \section{Revisionsberättelse} \label{sec:auditors-report}
+ \begin{center}
+ \vfill
+ \includegraphics[
+ scale = 0.85,
+ trim = 3cm 5cm 3cm 3.3cm,
+ page = 1,
+ ]{../annual-reports/auditors-report-2021-of-2020.pdf}
+ \vspace{1.5cm}
+ \end{center}
+
+ \newpage
+ \section{Propositioner och motioner} \label{sec:motions}
+
+ \input{motions/2021-b-stadgar_}
+
+ \newpage
+ \section{Verksamhetsplan 2021}
+ \label{sec:plan}
+ \input{../operational-plans/operational-plan-2021._}
+
+ \subsection{Fripost Verksamhetspolicy}
+ \label{sec:plan:policy}
+ \input{../operational-plans/operational-policy-2018__}
+
+ \newpage
+ \input{motions/2020-c-by-laws_}
+
+\end{document}
diff --git a/annual-meetings/Makefile b/annual-meetings/Makefile
index a8ce881..6d57e41 100644
--- a/annual-meetings/Makefile
+++ b/annual-meetings/Makefile
@@ -1,6 +1,7 @@
# Makefile for minutes of 2016
MINUTES = \
+2021-05-30-annual \
2020-05-10-annual \
2019-05-05-annual \
@@ -14,6 +15,13 @@ all: $(MINUTES)
%:
make -f $(common-makefile) compile FILE=$*
+# 2021
+
+2021-05-30-annual.tex: \
+ ../operational-plans/operational-plan-2021._.tex
+
+
+# 2019
2019-job = 2019-05-05-annual
@@ -37,6 +45,8 @@ $(2019-job): $(addsuffix .pdf, $(2019-pdf)) $(2019-motions)
$(addsuffix .pdf, $(2019-pdf)):
make -C ../annual-reports $(notdir $@)
+# Operational policies
+
operational-policy-2018_.tex: ../by-laws/operational-policy-2018.tex
sed -e "s/\\\(.*\)section\*{/\\sub\1section{/g" < $< > $@
diff --git a/annual-meetings/motions/2021-a-budget.mdwn b/annual-meetings/motions/2021-a-budget.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..e751f81
--- /dev/null
+++ b/annual-meetings/motions/2021-a-budget.mdwn
@@ -0,0 +1,32 @@
+% Styrelsens förslag till budget
+
+Budgeten föreslås enligt nedan, oförändrad jämfört med i fjol,
+undantaget en uppräkning av medlemsantalet till fjolårets siffra.
+
+\newlength{\thisskip}
+\setlength{\thisskip}{-\textwidth}
+\addtolength{\thisskip}{\linewidth}
+\mbox{}\hspace{\thisskip}\hspace{0em}
+\parbox{\textwidth}{\centering%
+ \begin{tabular}{c@{\hspace{1cm}}c}
+ Intäkter & Utgifter \\[.5\baselineskip]
+ \begin{tabular}{l r l}
+ \hline
+ Medlemsavg. & $38\,400$ & ($160 \times 240$) \\
+ Övrigt & $10\,000$ \\
+ \hline
+ & $48\,400$ & $\sek$
+ \end{tabular}
+ &
+ \begin{tabular}{l r l}
+ \hline
+ Infrastruktur & $45\,000$ \\
+ Yttre aktivitet & $10\,000$ \\
+ Medlemsaktivitet & $1\,000$ \\
+ Administration & $200$ \\
+ Övrigt & $0$ \\
+ \hline
+ & $56\,200$ & $\sek$
+ \end{tabular}
+ \end{tabular}
+}
diff --git a/annual-meetings/motions/2021-b-stadgar.mdwn b/annual-meetings/motions/2021-b-stadgar.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..819dd2b
--- /dev/null
+++ b/annual-meetings/motions/2021-b-stadgar.mdwn
@@ -0,0 +1,11 @@
+% Bekräftan av stadgeändring
+
+\label{sec:motions:by}
+
+Vid årsmötet 2020 beslutades flera stadgeändringar, varav en gällde
+§ 10, vilken kräver uppföljande beslut på efterföljande årsmöte:
+
+Föreslår att fixa hänvisning i § 10.2: "4.4" → "4.5"
+
+Hänvisningen hade glömts bort i samband med tidigare ändring i
+§ 4.
diff --git a/annual-meetings/motions/2021.main.tex b/annual-meetings/motions/2021.main.tex
new file mode 100644
index 0000000..8f388a8
--- /dev/null
+++ b/annual-meetings/motions/2021.main.tex
@@ -0,0 +1,24 @@
+\makeatletter
+\def\input@path{{.}{..}}
+\makeatother
+
+\input{preamble_}
+\newcommand\mytitle{Propositioner och motioner till Friposts årsmöte 2021}
+
+
+\rhead{\footnotesize \footnotesize \mytitle}
+
+\begin{document}
+
+\section*{\mytitle}
+
+\allsectionsfont{\normalsize\raggedright\sffamily\color{grayFri}}
+\renewcommand{\labelitemi}{\enumiform$\bullet$}
+\renewcommand{\labelitemii}{\enumiform$\circ$}
+\renewcommand{\labelenumi}{\enumiform \thesection.\arabic{enumi}}
+\renewcommand{\labelenumii}{\enumiform (\alph{enumii})}
+
+\input{2021-a-budget_}
+\input{2021-b-stadgar_}
+
+\end{document}
diff --git a/annual-meetings/motions/Makefile b/annual-meetings/motions/Makefile
index 683f2f4..019b239 100644
--- a/annual-meetings/motions/Makefile
+++ b/annual-meetings/motions/Makefile
@@ -8,14 +8,12 @@ PREAMBLE = preamble_.tex acronyms_.tex attendants_.tex
all: $(ALL)
%_.tex: %.mdwn
- cat < $< | sed -e 's/^$$/\\mypar\n/' |\
- sed -f ../../preamble/acronyms.sed \
- -f ../../preamble/attendants.sed \
- -f ../../preamble/snippets.sed |\
- pandoc -f markdown -t latex > $@
-
-
-
+ cat < $< | sed -e 's/^$$/\\mypar\n/' \
+ | sed -f ../../preamble/acronyms.sed \
+ -f ../../preamble/attendants.sed \
+ -f ../../preamble/snippets.sed \
+ -f headings.sed \
+ | pandoc -f markdown -t latex > $@
motions-%.pdf: %.main.tex $(TEX) $(PREAMBLE)
pdflatex -jobname=$(basename $@) $<
@@ -27,3 +25,10 @@ clean:
$(PREAMBLE): %_.tex: ../../preamble/%.tex
sed 's/..\/preamble\/\([a-z]*\)/\1_/g' < $< > $@
+
+SEND_FILES = \
+ $(wildcard *.pdf)
+
+send:
+ rsync -ruvp --chmod=Dugo+rx,Fugo+r $(SEND_FILES) www.fripost.org:/var/www/fripost.org/minutes
+ @echo; echo Now avialable as; for f in $(SEND_FILES); do echo " - https://fripost.org/minutes/$$f"; done
diff --git a/annual-meetings/motions/headings.sed b/annual-meetings/motions/headings.sed
new file mode 100644
index 0000000..9e40d4d
--- /dev/null
+++ b/annual-meetings/motions/headings.sed
@@ -0,0 +1 @@
+1 s/^% \(.*\)/## \1/
diff --git a/annual-reports/Balans-och-resultat-2020.pdf b/annual-reports/Balans-och-resultat-2020.pdf
new file mode 100644
index 0000000..e043a27
--- /dev/null
+++ b/annual-reports/Balans-och-resultat-2020.pdf
Binary files differ
diff --git a/annual-reports/Makefile b/annual-reports/Makefile
index d7225f6..f561ec6 100644
--- a/annual-reports/Makefile
+++ b/annual-reports/Makefile
@@ -1,4 +1,7 @@
ALL = \
+ annual-report-2021-of-2020.pdf \
+ economical-report-2021-of-2020.pdf \
+ auditors-report-2021-of-2020.pdf \
annual-report-2020-of-2019.pdf \
economical-report-2020-of-2019.pdf \
auditors-report-2020-of-2019.pdf \
@@ -22,8 +25,11 @@ all : $(ALL)
pandoc -f markdown -t latex \
> $@
+economical-report-2021-of-2020.pdf: Balans-och-resultat-2020.pdf
+ cp $< $@
+
economical-report-2020-of-2019.pdf: Balans-och-resultat-2019.pdf
- ln -s $< $@
+ cp $< $@
annual-report-2019.pdf: annual-report-2019-master.tex annual-report-2019.tex
pdflatex -jobname=$(basename $@) annual-report-2019-master.tex
@@ -35,7 +41,10 @@ auditors-report-2019.pdf: revision2018.pdf
cp $< $@
auditors-report-2020-of-2019.pdf: revision2019.pdf
- ln -s $< $@
+ cp $< $@
+
+auditors-report-2021-of-2020.pdf: revision2020.pdf
+ cp $< $@
annual-report-2018.pdf: annual-report-2018-master.tex annual-report-2018.tex
pdflatex -jobname=$(basename $@) annual-report-2018-master.tex
diff --git a/annual-reports/annual-report-2021-of-2020.main.tex b/annual-reports/annual-report-2021-of-2020.main.tex
new file mode 100644
index 0000000..369ebe4
--- /dev/null
+++ b/annual-reports/annual-report-2021-of-2020.main.tex
@@ -0,0 +1,9 @@
+\input{../preamble/preamble}
+\usepackage{parskip}
+\selectlanguage{swedish}
+\rhead{\footnotesize Verksamhetsberättelse 2020}
+\begin{document}
+\section*{Verksamhetsberättelse 2020}
+\hyphenation{ut-rus-t-ning}
+\input {annual-report-2021-of-2020._}
+\end{document}
diff --git a/annual-reports/annual-report-2021-of-2020.mdwn b/annual-reports/annual-report-2021-of-2020.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..cd1253c
--- /dev/null
+++ b/annual-reports/annual-report-2021-of-2020.mdwn
@@ -0,0 +1,352 @@
+%
+%
+%
+
+
+Verksamhetsberättelsen inför årsmötet 2021 behandlar
+verksamhetsåret 2020. Friposts styrelse har under året arbetat i
+enlighet med föreningens kärnverksamhet: att under demokratiska
+omständigheter (1) tillhandahålla medel för elektronisk kommunikation
+till föreningens medlemmar samt (2) arbeta folkbildande och (3) med
+information till allmänheten. Detta är föreningens tre
+grundpelare. Strävan efter hållbarhet och avgränsade säkra framsteg
+ska genomsyra verksamheten, vilket också har skett.
+
+
+#### Medlemmar
+
+Siffror över medlemskapsutvecklingen:
+
+\begin{center}
+ \begin{tabular}{l rr rr r}
+ & \multicolumn{2}{c}{Medlemmar} & \multicolumn{2}{c}{Förväntat} & \multicolumn{1}{c}{Nya} \\
+ & jan & apr & jan & apr & \\
+ \hline
+ 2020 & 164 & 164 & 200 & 200 & 30 \\
+ \hline
+ 2019 & 112 & 138 & 181 & 195 & 45 \\
+ 2018 & 136 & 150 & 162 & 171 & 36 \\
+ 2017 & 126 & 135 & 114 & 146 & 23 \\
+ 2016 & 91 & 123 & 129 & 138 & 23 \\
+ 2015 & 106 & 115 & 130 & 131 & 33 \\
+ 2014 & 97 & 98 & 100 & 108 & 26 \\
+ 2013 & 74 & 82 & 92 & 96 & 31 \\
+ 2012 & 61 & 65 & 94 & 94 & 31 \\
+ 2011 & 63 & 63 & 63 & 63 & 62 \\
+ \hline
+ \end{tabular}
+\end{center}
+
+I tabellen motsvarar *Medlemmar* medlemsantalet, *Förväntat* det
+förväntade antalet medlemmar om alla medlemmar året innan förnyat sitt
+medlemskap, och *Nya* antalet nytillkomna. Skillnaden mellan
+angivelsen *jan* resp. *apr* kommer av att det är möjligt att erlägga
+avgift också för tidigare år och motsvarar de som erlagt extra
+avgifter för tidigare år fram till årsmötet 2021.
+
+Vid utgången av 2020 hade totalt $22$ personer explicit lämnat
+föreningen. Föreningen hade då $341$ unikt registrerade medlemmar.
+
+Antalet nya medlemmar har ökat varje år t.o.m. år 2019. År 2020 är ett
+undantag. Däremot ser vi ett stadigt ökande totalt
+medlemsantal. Föreningen har varit olika aktiv från år till år i att
+påminna om medlemsavgift. Det kan vara del av förklaring till
+variationerna.
+
+Tillsammans med medlemsavgifterna fick föreningen $71$ donationer om i
+genomsnitt $260\,kr$.
+
+
+
+#### Styrelsen
+
+Styrelsen har under perioden sedan årsmötet bestått av följande: Stian
+Rødven Eide (ordförande), Leif-Jöran Olsson (kassör), Gustav Eek
+(sekreterare), Lola Möller (ledamot), Albin Söderqvist (ledamot),
+Oskar Vigren (ledamot), och Anders Westerström (ledamot).
+
+
+#### Sammanträden
+
+Föreningens **årsmöte** var **10 maj 2020** kl 14--17, på
+Språkbanken. Styrelsen har haft beslutsmässiga möten vid följande
+tillfällen:
+
+ * **mån 24 feb.**
+ Omfattande möte. Rapport om många inbetalningar och ekonomiska
+ frågor. Flera insikter och idéer från aktiviteter som varit,
+ Julfest, CCC, och FOSDEM, samt planering av kommande inklusive
+ årsmötet.
+
+ * **mån 23 mar.**
+ Rapporter om störningar hos leverantören. Vidare
+ planering av vårens aktivteter, vissa inställda och uppskjutna,
+ och förberedelse av utskick inför årsmöte och första maj och
+ kring Fripost
+ 10-årsjubileum. Årsmöte behöver ev. kompletteras med
+ videolänk. Beslut att tillhandahålla Jitsi. Beslut kring
+ periodisering av solidariskt medlemskap.
+
+ * **mån 27 apr--3 maj.**
+ Primärt förberedelse av stämman. Beslut fattades gällande detaljer
+ för distansdeltagande. Fyra propositioner behandlades. Även
+ valberedning utfördes. Mötet var innehållsrikt och var tvunget att
+ ajourneras en gång samt kompletteras med beslut över e-post.
+
+ * **mån 25 maj.**
+ Konstituerande möte för styrelsen 2020. Årsmötetsprotokollet gicks
+ igenom.
+
+ * **mån 22 jun.**
+ Rapportering från sammanträde på Forum om höstplanering, och beslut
+ angående det. Rapport även från arbetet med
+ GNU/Linux-introduktionscirkeln.
+
+ * **mån 28 sep.**
+ Mötet täckte en del rapportering från systemet och uteblivna
+ aktiviteter, samt mycket planering kring kommande aktiviteter,
+ organisera-dig-mässan och studiecirkeln kring GNU/Linux.
+
+ * **mån 26 okt.**
+ Rapportering om driftstörningen för Fripost lagring för
+ delning. Lyckat deltagande på organisera-dig-mässan.
+
+ * **mån 23 nov.**
+ Mötet innehöll rapportering från den segdragna
+ driftstörningen som nu är ur vägen. Intern kommunikation
+ diskuterades. Det beslutades att julfesten skulle anordnas.
+
+Protokoll finns tillgängliga via Föreningens mötessida:
+<https://wiki.fripost.org/moten>.
+
+
+#### Aktiviteter
+
+På grund av pandemin har det varit färre aktiviteter under 2020
+jämfört med 2019. Notera även att 2019 var ett exeptionellt aktivt år.
+
+Vi planerade att göra något ordentligt för att fira tio-årsjubilemum, men
+på grund av pandemin, så kunde vi inte samla så mycket människor.
+
+ * **Söndag 10 maj, Årsmote.** Fripost årsmöte annordnades med
+ kringaktiviteter.
+
+ * **Lördag 10 okt, Organisera-dig-mässan.** Syndikalistiskt Forum
+ bjöd in till Organisera-dig-mässan och Fripost deltog med ett bord,
+ presentation och i panelsamtal.
+
+ * **Måndagar november--januari, Studiecirkel.** "Vi lär oss använda
+ Debian GNU/Linux tillsammans". Fem tillfällen, varannan vecka. På
+ Syndikalistiskt Forum.
+
+ * **Lördag 12 december, Julfest.** Den 12:e i 12:e kl 12.12. som
+ vanligt samkväm och ömsesidig teknisk hjälp under avslappnade
+ former. Stor tyngdpunkt låg vid möjligheten att delta på distans.
+
+
+#### Utredningar
+
+<!-- Åtgärder, beslut och förändringar -->
+
+Utredningarna som omnämns i årsberättelsen för 2019 (årsmötet 2020)
+har varit öppna även under 2020, med undantag för de som avslutades i
+samband med årsmötet 2020. Aktiva utredningar:
+
+ * Ideellt deltagande
+
+ * Tillgänglighet till dokumentation och information
+
+ * Kostnader för systemets drift
+
+ * Utökad Fripost Lagring för delning
+
+ * Chatt
+
+ * Roller och kommittéer i Fripost
+
+Mer information finns samlad på wikin,
+<https://wiki.fripost.org/inquiries/>.
+
+
+#### Teknik
+
+Rapportering kring de tekniska delarna blir lätt omfattande. Följande
+är en sammanfattning.
+
+[^smtp]: SMTP, TCP, TLS
+[^dfri]: DFRI
+[^dkim]: DKIM, DMARC
+
+ * <!-- Konfiguration -->
+ Uppgraderingar till Debian 10
+ Buster. Programvara som distribueras med Debian uppgraderas i
+ samband med nya versioner av distributionen. (24 feb).
+
+ * Småuppdateringar, uppgraderingar och säkerhetsuppdateringar har
+ skett kontinuerligt (22 jun, 28 sep)
+
+ * Serverprogramvaran för Nextcloud är inte med i distributionen och
+ har uppgraderats manuellt. Nuvarande är v. 18.04 (24 feb, 23 mar,
+ 27 apr)
+
+ * Om DKIM och DMARC[^dkim], möjlig och veriferat för egna
+ domäner. Dedikerade nycklar för egna domäner har varit möjligt
+ sedan 2018. Nyhet för 2020 är möjligheten att använda e-postadress
+ och inte bara domän som urvalskriterium (27 apr).
+
+ * <!-- Hårdvara -->
+ Nya diskar införskaffade för säkerhetskopieringen (28 sep).
+
+ * Arbetet med lagringsredundans för de värddatorer som är
+ Friprogramvarusyndikatets har avslutats under 2020.
+
+ * <!-- Säkerhet och avbrott -->
+ Upplevt att vissa system, t.ex. CalDAV, inte var
+ tillgängliga p.g.a. att Stokab hade fått elfel. Också DN skrev om
+ det (23 mar).
+
+ * Den volym som lagrar data för Lagring för delning (Nextcloud) gav
+ upphov till korrupta filer, vilket uppstod i samband med
+ installation av nya diskar och dynamisk utökning av
+ lagringsvolymerna. Omfattningen uppskattades till $0.2\,\%$, vilket
+ kan förefalla väldigt begränsad, men effekter kan vara
+ svårförutsägbara (26 okt). Mellan 40--200 filer var uppenbart
+ trasiga, dvs. hade inte bibehållen checksumma (23 nov)
+
+ * <!--övrigt -->
+ Leif-Jöran accepterades som Nextcloudutveckare (24 feb)
+
+ * Styrelsen beslutade att tillhandahålla Jitsi Meet för
+ Friposts medlemmar. I och med att Friprogramvarusyndikatet
+ lanserade <https://friavideomöten.online>, så har Fripost inte haft
+ behov av att prioritera videomötesmöjlighet (23 mar, 27 apr).
+
+Parentes anger datum för under vilket styrelsemöte som respektive
+ärende rapporterats.
+
+Under året har sedvanligt underhåll på maskiner genomförts allt efter
+behov, inklusive uppgradering av programvara. Detta medför ibland viss
+kontrollerad nertid i samband med uppdateringar. Mestadels nattetid
+under Friposts servicefönster.
+
+Vi har försökt uppskatta en siffra för upptid. E-posttjänsterna
+(IMAP och SMTP) har varit nere $1\,\mathrm{h}$ fördelat på 24
+avbrott. Fripost Lagring för delning har totalt varit otillgänglig
+$4\,\mathrm{dagar}$ i samband med ovanstående.
+
+
+#### Medlemsadministration
+
+Under styrelsemöten har även rapporterats om aspekter kring
+administration som inte är tekniskt drivna:
+
+ * Tidstjuvar i administrationen är (1) domäner och (2)
+ lösenordförnyelse (22 jun).
+
+ * Många frågor från en medlem medförde omfattande arbeta att besvara
+ (28 sep). Det är viktigt att det arbetet kommer fler till del genom
+ Friposts FAQ.
+
+ * Det har skett en intensifiering av kontakter från medlemmar med
+ orimliga förväntningar ang. egna domäner och
+ specialkonfiguration (28 sep, 26 okt).
+
+Åtgärder med administrationspanelen skulle inte hjälpa primärt kring
+specialkonfiguration.
+
+
+#### Transparens och ickemonetära bidrag
+
+Sedan 2016 har arbetet pågått med att utreda hur ickemonetära bidrag
+och donationer kan bedömas. Ämnet har uppmärksammats av
+lekmannarevisorn.
+
+Styrelsen har inte helt kommit fram till hur volontära timmar bör
+redovisas. En utmaning är att ge rättvisa åt de insatser som aktiva
+medlemmar lägger ner för Fripost. För information om det fortskridande
+arbetet hänvisar vi till ovan nämnd utredning.
+
+
+#### Energianvändning
+
+Energiarbetet med kartläggning och redovisning har varit en fokusfråga
+under 2020, vilket var ett åläggande från årsmötet.
+
+Bl.a. underhålls en sida, <https://wiki.fripost.org/energy/>. På
+förekommen anledning, tack vare nyfikna och insatta frågor från
+Friposts medlemmar, har förklaringarna på sidan och på FAQ:n utökats.
+
+Fripost ställer också krav på leverantörer om aktivt arbete för
+hållbar energikonsumtion. Fripost använder även energieffektiv
+programvara och hårdvara.
+
+En av anledningarna till varför energifrågan inte är lätt att räkna
+på, är att om man ska jämföra Friposts användning med
+reklamfinansierade tjänster så bör man inkludera den belastning som
+reklamen medför. Mycket av Internets energiåtgång motsvaras av
+reklam. Den stora mängden data som skickas handlar om
+spårningsinformation och aggregering. Även detta fördjupas på wikin.
+
+En uppskattning för Fripost är $150$--$170\,\mathrm{W}$ totalt för alla
+maskiner i serverhall.
+
+
+#### Kampanjer och information
+
+Under året har Friposts kampanjverksamhet legat på en minimal nivå,
+naturligt p.g.a. restriktioner och rekommendationer med avseende på pandemin.
+
+
+#### Samverkan
+
+ Inbyggd Frihet Göteborg
+
+ : Studiecirkeln
+
+ Syndikalistiskt Forum
+
+ : Studiecirkeln. Medverkat i Forums planering. Organisera-dig-mässan.
+
+ Föreningen för digitala fri- och rättigheter
+
+ : Fripost samarbetade kring utrustning.[^dfri]
+
+#### Jämfört med verksamhetsplanen för i fjol
+
+Fripost har fokuserat på hållbarhet och kärnverksamheten. Under 2020
+har Fripost samverkat framgångsrikt med flera organisationer.
+
+Verksamhetsplanen 2020 belyste en serie fokusområden:
+
+ * Tekniker för kommunikation
+
+ * Konkreta verkstäder
+
+ * Mötesformer: drop-in, privatfester, hemmaverkstäder, och deltagande
+ på distans
+
+ * Enerifrågan och kopplingen till reklam
+
+ * Samarbete med Inbyggd Frihet för konkret verkstad
+
+ * Fortsatt arbete för jämställdhet
+
+Såväl julfesten som studiecirkeln är exempel på konkreta verkstäder.
+
+Under året har Friposts utåtriktade verksamhet legat på en lägre nivå
+jämfört med 2019, naturligt p.g.a. restriktioner och rekommendationer
+m.a.a. pandemin. Genom restriktioner och anpassning har vi
+vidareutvecklat deltagande på distans. Hemma-hos-fester har av samma
+anledning omöjliggjorts. Många återkommande aktiviteter har utgått.
+
+Inget om kommunikationstekniker och dess användande.
+
+Energiarbete och reklam finns redovisat ovan. En hel del arbete har
+gjorts och beskrivits på wikin. Ingången har potential för vidare
+utveckling under 2021.
+
+Den nämnda studiecirkeln är exempel på både konkreta verkstäder och
+samarbeten. Samarbeten finns också redovisade ovan.
+
+Det har varit begränsat hur mycket vi arbetat med
+jämställdhetsarbetet, genom det begränsade kampanjarbetet.
diff --git a/annual-reports/revision2020.pdf b/annual-reports/revision2020.pdf
new file mode 100644
index 0000000..5e681ed
--- /dev/null
+++ b/annual-reports/revision2020.pdf
Binary files differ
diff --git a/by-laws/Makefile b/by-laws/Makefile
index f092d69..6c681f4 100644
--- a/by-laws/Makefile
+++ b/by-laws/Makefile
@@ -1,5 +1,6 @@
ALL= \
+by-laws-2021 \
by-laws-2020 \
by-laws-2019 \
by-laws-2013 \
diff --git a/by-laws/by-laws-2021.main.tex b/by-laws/by-laws-2021.main.tex
new file mode 100644
index 0000000..cb1eaa6
--- /dev/null
+++ b/by-laws/by-laws-2021.main.tex
@@ -0,0 +1,16 @@
+\input{../preamble/preamble}
+
+\rhead{\footnotesize \footnotesize Stadgar -- antagna 30 maj 2021}
+
+\begin{document}
+
+\section*{Stadgar för \textsc{Fripost}, föreningen för fri e-post}
+
+\allsectionsfont{\normalsize\raggedright\sffamily\color{grayFri}}
+\renewcommand{\labelitemi}{\enumiform$\bullet$}
+\renewcommand{\labelitemii}{\enumiform$\circ$}
+\renewcommand{\labelenumi}{\enumiform \thesection.\arabic{enumi}}
+\renewcommand{\labelenumii}{\enumiform (\alph{enumii})}
+\input {by-laws-2021}
+
+\end{document}
diff --git a/by-laws/by-laws-2021.tex b/by-laws/by-laws-2021.tex
new file mode 100644
index 0000000..2a1e6a4
--- /dev/null
+++ b/by-laws/by-laws-2021.tex
@@ -0,0 +1,183 @@
+Senast justerade vid föreningens årsmöte den 30 maj 2021
+
+\section{Inledning}\label{sec:intr}
+\begin{enumerate}
+\item Fripost är en förening som syftar till att driva fri
+ infrastruktur för e-post på Internet för sina medlemmar.
+ \label{itm:intr:purp}
+\item Fripost erbjuder sina medlemmar även andra fria
+ Internettjänster, så länge detta inte går ut över
+ \ref{sec:intr}.\ref{itm:intr:purp}
+\item Föreningen finns i första hand i Göteborg.
+\item Föreningens huvudspråk är svenska.
+\item Föreningens styrelse ska
+ \begin{enumerate}
+ \item Arbeta för att ta emot medlemmarnas e-post på ett
+ tillförlitligt sätt;
+ \item Sörja för god transparens vad gäller administration, ekonomi
+ och styrning; samt
+ \item Arbeta för att skydda medlemmarnas integritet, dvs.\ att
+ aldrig
+ \begin{itemize}
+ \item Läsa eller analysera medlemmars e-posttrafik, manuellt eller
+ automatiskt,
+ \item Samla statistik om, eller analysera medlemmarnas
+ e-posttrafik via föreningens servar, och
+ \item Under inga omständigheter lämna ut uppgifter om medlemmar,
+ deras e\hyp{}posttrafik, eller andra förehavanden till tredje
+ part.
+ \end{itemize}
+ \end{enumerate}
+\end{enumerate}
+
+\section{Medlemskap}
+\begin{enumerate}
+\item Medlem är den som erlagt medlemsavgift.
+\item Föreningen är öppen för alla som bor i Sverige eller annars har
+ möjlighet att delta i den demokratiska processen.
+\item Tidigare utesluten medlem kan bli medlem efter prövning av
+ styrelsen. Alternativt, efter att en annan medlem lyft frågan, efter
+ ett särskilt beslut på årsmötet.
+\item Alla medlemmar har lika rätt att använda föreningens
+ infrastruktur.
+\item Medlemsavgiften, för innevarande eller nästkommande år,
+ fastställs av årsmötet. Om årsmötet så beslutar kan uppgiften
+ delegeras till styrelsen.
+\item Medlemskapet är personligt och kan bara tecknas av den som själv
+ ska bli medlem. För organisationer gäller att någon representant
+ för denna kan teckna ett enda medlemskap för organisationen.
+\item Medlem kan lämna föreningen genom skriftlig begäran. Begäran ska
+ behandlas inom rimlig tid av styrelsen.
+\end{enumerate}
+
+\section{Allmänna bestämmelser}
+\begin{enumerate}
+\item Beslut fattas som huvudregel med enkel majoritet, det vill säga
+ mer än hälften av rösterna krävs.
+\item Man kan inte rösta genom ombud eller med fullmakt.
+\item Vid lika antal röster vinner det förslag som respektive instans
+ ordförande röstar på. Om ordförande inte har rösträtt eller avstår
+ från att rösta, avgör en andra röstomgång, därefter lotten.
+\item Styrelseledamot eller suppleant har ej rätt att delta i beslut
+ om ansvarsfrihet för den styrelse man själv tillhör.
+\item För att styrelse och övriga valda organ ska vara
+ beslutsmässiga ska kallelse ha gått ut till samtliga ledamöter och
+ suppleanter och de närvarande ledamöternas antal ska tillsammans
+ uppgå till minst tre.
+\item Val till förtroendeposter sker i separata, slutna val. Enbart
+ medlemmar kan väljas till förtroendeposter.
+\item Firman tecknas två i förening.
+\item Föreningens verksamhetsår är kalenderåret.
+\end{enumerate}
+
+\section{Årsmötet}\label{sec:annual}
+\begin{enumerate}
+\item Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. % 1
+\item Årsmötet väljer i slutna, separata val % 2
+ \begin{itemize}
+ \item Styrelse
+ \item Revisorer
+ \end{itemize}
+\item Alla närvarande medlemmar har rösträtt på årsmötet. % 3
+\item Årsmötet kan, men måste inte, utse valberedning för det kommande
+ verksamhetsåret. % 4
+\item För att anses som behörigt utlyst,
+ ska kallelse till årsmöte ha varit medlemmarna tillhanda senast 3
+ veckor före mötet. % 5
+ \label{itm:annual:announce}
+\item Föreningen ska ha minst en revisor. % 6
+\end{enumerate}
+
+\section{Extra årsmöte}
+\begin{enumerate}
+\item Extra årsmöte kan inkallas om minst 1/3 av föreningens medlemmar
+ så kräver.
+\end{enumerate}
+
+\section{Styrelsen}
+\begin{enumerate}
+\item Styrelsen ansvarar för den löpande driften av föreningens
+ e-posttjänster och ekonomin.
+\item Styrelsen leder föreningen mellan dess årsmöten, och
+ ansvarar för att genomföra årsmötets beslut.
+\item Styrelsen ska bestå av minst 3 ordinarie ledamöter.
+\item Styrelsen ska välja en kassör inom sig.
+\item Styrelsen ska göra sina protokoll tillgängliga för alla
+ medlemmar, i elektronisk form, senast 2 veckor efter sina möten.
+\item Om årsmötet inte utsett någon valberedning, så kan styrelsen
+ utse valberedning vid behov.
+\end{enumerate}
+
+\section{Utrustning}
+\begin{enumerate}
+\item Föreningen använder endast sådan hårdvara som den själv äger,
+ eller som föreningen fått låna eller annars upplåtits till
+ föreningens användande under en period av minst ett år.
+\item För att säkra medlemmarnas integritet kräver föreningen
+ exklusivt användande av servrar. Detta betyder bland
+ annat att endast av föreningen utsedda administratörer har
+ administratörsåtkomst till servrarna.
+\item För att säkra tjänstens tillförlitlighet kan under
+ övergångsperioder delade lösningar accepteras (exempelvis genom
+ virtuella servrar).
+\item Föreningen använder uteslutande fri programvara, så som
+ definierat av Free Software Foundation.
+\item Föreningens tekniska lösningar ska dokumenteras utförligt på ett
+ sätt som gör dem reproducerbara.
+\end{enumerate}
+
+\section{Administrationsrättigheter}
+\begin{enumerate}
+\item Administratörer (root) utses av styrelsen efter behov.
+\item Styrelsen har möjlighet att ge begränsat mandat, till exempel
+ åtkomst endast på en eller ett par servrar.
+\end{enumerate}
+
+\section{Uteslutning}
+\begin{enumerate}
+\item Medlem kan uteslutas som genom försummelse eller medveten
+ handling har åsidosatt andra föreningsmedlemmars säkerhet eller
+ privatliv eller på annat sätt grovt försummat den interna demokratin
+ och stadgemässiga ordningen.
+\item Medlem kan uteslutas av ett årsmöte med enkel majoritet.
+\item I väntan på sådant beslut kan styrelsen stänga av en medlem med
+ 3/4 majoritetsbeslut. Den berörde ska alltid ges tillfälle att yttra
+ sig i frågan.
+\end{enumerate}
+
+\section{Stadgarnas giltighet och tolkning}\label{sec:by-laws}
+\begin{enumerate}
+\item Endast årsmötet kan ändra stadgan.
+\item \label{itm:by-laws:change} Stadgeändringar träder omedelbart i
+ kraft, utom ändringar i \ref{sec:annual}.\ref{itm:annual:announce},
+ \ref{sec:by-laws}.\ref{itm:by-laws:change}, och hela avsnitt
+ \ref{sec:ext}, som måste beslutas av två på varandra följande
+ årsmöten.
+
+ %% Hänvisningar:
+ %%
+ %% * itm:annual:announce -- om kallelse till årsmöte
+ %% * itm:by-laws:change -- denna paragraf och
+ %% * sec:ext -- föreningens upplösande
+
+\item Styrelsen tolkar stadgan mellan föreningens årsmöten.
+\end{enumerate}
+
+\hyphenation{Foun-da-tion}
+
+\section{Föreningens upplösning}\label{sec:ext}
+\begin{enumerate}
+\item Årsmötet kan upplösa föreningen genom ett beslut med 3/4
+ majoritet.
+\item Om föreningen upplöses bestämmer följande regler vad som händer
+ med dess eventuella tillgångar:
+ \begin{itemize}
+ \item Om årsmötet så beslutar, kan de medlemsavgifter som erlagts
+ under de senaste 12 månaderna betalas tillbaka. Om pengarna inte
+ räcker till så fördelas de jämnt över nämnda medlemmar, oavsett
+ deras individuella tidpunkt för betalning.
+ \item De tillgångar som eventuellt finns kvar ska tillfalla antingen
+ Electronic Frontier Foundation eller Free Software Foundation
+ Europe.
+ \end{itemize}
+\end{enumerate}
diff --git a/operational-plans/Makefile b/operational-plans/Makefile
index c65065c..ea32c49 100644
--- a/operational-plans/Makefile
+++ b/operational-plans/Makefile
@@ -1,4 +1,5 @@
PDF = \
+ operational-plan-2021 \
operational-plan-2020 \
operational-plan-2019 \
operational-plan-2018 \
@@ -10,13 +11,16 @@ TEX = \
operational-policy-2018_ \
operational-policy-2018__ \
-ALL = \
- $(addsuffix .pdf, $(PDF)) \
- $(addsuffix .tex, $(TEX)) \
common-makefile = ../resources/Makefile-common
-all: $(ALL)
+pdf: $(addsuffix .pdf, $(PDF))
+
+tex: $(addsuffix .tex, $(TEX))
+
+all: \
+ $(addsuffix .pdf, $(PDF)) \
+ $(addsuffix .tex, $(TEX))
# General cases
@@ -48,7 +52,7 @@ operational-plan-2018.main.tex: operational-policy-2018_.tex
sed -e 's/\\\(.*\)section *{/\\subsub\1section\*{/g' < $< > $@
send:
- make -f $(common-makefile) send SEND_FILES="$(ALL)"
+ make -f $(common-makefile) send SEND_FILES="$(PDF)"
clean:
rm *.aux *.bbl *.dvi *.log *.nav *.out *.snm *.toc *~
diff --git a/operational-plans/operational-plan-2021.main.tex b/operational-plans/operational-plan-2021.main.tex
new file mode 100644
index 0000000..472eeb7
--- /dev/null
+++ b/operational-plans/operational-plan-2021.main.tex
@@ -0,0 +1,12 @@
+\input{../preamble/preamble} \selectlanguage{swedish}
+\rhead{\footnotesize Verksamhetsplan 2021}
+\begin{document}
+\section*{Verksamhetsplan 2021}
+\label{sec:operational-plan-2021}
+\input{operational-plan-2021._}
+
+\section*{Friposts verksamhetspolicy}
+\label{sec:operational-policy}
+\input{operational-policy-2018_}
+
+\end{document}
diff --git a/operational-plans/operational-plan-2021.mdwn b/operational-plans/operational-plan-2021.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..a16c874
--- /dev/null
+++ b/operational-plans/operational-plan-2021.mdwn
@@ -0,0 +1,27 @@
+Föreningens kärnverksamhet ska utgöras av en hållbar verksamhetsnivå
+inom föreningens tre verksamhetsområden -- teknik, folkbildning, och
+opinionsbildning. I hållbarhet ingår även att stärka den interna
+demokratin. I övrigt följer vi föreningens verksamhetspolicy som
+antogs på årsmötet 2018. Till de löpande aktiviteterna läggs ett
+begränsat antal fokusområden för året.
+
+#### Styrelsens förslag på fokusområden
+
+ * Anordna studiecirklar med tema integritet och säkerhet på Internet.
+ Ska till exempel besvara frågan
+ "Varför blir jag blockerad ifrån att logga in på Lagring för
+ delning?".
+
+ * Arbetsdag för att utveckla Friposts system.
+ Ska främja arbetet med administrationspanelen och andra
+ prioriteringspunkter.
+
+ * Vidare arbete kring energifrågan och kopplingen till reklam.
+ Hur mycket energi sparas av att använda reklamfria tjänster?
+
+ * Söka rekrytera en arbetsgrupp för som arbetar med
+ jämställdhetsfrågor under året. Gruppen ska sälla frågorna vad
+ jämställdhet är och hur man mäter jämställdhet.
+
+ * Anordna en aktivitet som undersöker jämställdhet inom
+ intresseföreningar.
diff --git a/preamble/acronyms.sed b/preamble/acronyms.sed
index f124f26..6ddbe45 100644
--- a/preamble/acronyms.sed
+++ b/preamble/acronyms.sed
@@ -1,8 +1,10 @@
# Standards and protocols and
-s/PHP/\\php{}/g
+s/CalDAV/\\caldav{}/g
s/IPv4/\\ipvfour{}/g
s/IPv6/\\ipvsix{}/g
+s/PHP/\\php{}/g
+
1,/SMTP/ {s/\SMTP/\\smtpp{}/g}; s/SMTP/\\smtp{}/g
1,/TCP/ {s/\TCP/\\tcpp{}/g}; s/TCP/\\tcp{}/g
1,/TLS/ {s/\TLS/\\tlss{}/g}; s/TLS/\\tls{}/g
@@ -12,14 +14,23 @@ s/IPv6/\\ipvsix{}/g
1,/CPU/ {s/\CPU/\\cpuu{}/g}; s/CPU/\\cpu{}/g
1,/FLFD/ {s/FLFD/\\flfdd{}/g}; s/FLFD/\\flfd{}/g
1,/VM/ {s/\VM/\\vmm{}/g}; s/VM/\\vm{}/g
+1,/DKIM/ {s/DKIM/\\dkimm{}/g}; s/DKIM/\\dkim{}/g
+1,/DMARC/ {s/DMARC/\\dmarcc{}/g}; s/DMARC/\\dmarc{}/g
# Organizations
1,/CCC/ {s/CCC/\\cccc{}/g}; s/CCC/\\ccc{}/g
1,/DFRI/ {s/DFRI/\\dfrii{}/g}; s/DFRI/\\dfri{}/g
+1,/DN/ {s/DN/\\dnn{}/g}; s/DN/\\dn{}/g
+1,/FOSDEM/ {s/FOSDEM/\\fosdemm{}/g}; s/FOSDEM/\\fosdem{}/g
1,/NSU/ {s/NSU/\\nsuu{}/g}; s/NSU/\\nsu{}/g
1,/OSSI/ {s/OSSI/\\ossii{}/g}; s/OSSI/\\ossi{}/g
-1,/SCB/ {s/\SCB/\\scbb{}/g}; s/scb/\\scb{}/g
+1,/SCB/ {s/\SCB/\\scbb{}/g}; s/SCB/\\scb{}/g
+
+# Acronymes
+
+1,/FAQ/ {s/\FAQ/\\faqq{}/g}; s/FAQ/\\faq{}/g
+
# Hosts
s/\*antilop\*/\\antilop{}/g
diff --git a/preamble/acronyms.tex b/preamble/acronyms.tex
index 3230e74..77347d9 100644
--- a/preamble/acronyms.tex
+++ b/preamble/acronyms.tex
@@ -39,9 +39,11 @@
\newcommand \eu {\textsc{eu}}
\newcommand \existdb {Exist \textsc{db}}
\newcommand \faq {\textsc{faq}}
+\newcommand \faqq {frågor och svar (\faq)}
\newcommand \flfd {\textsc{flfd}}
\newcommand \flfdd {Fripost Lagring för delning (\flfd)}
\newcommand \fosdem {\textsc{fosdem}}
+\newcommand \fosdemm {Free and Open source Software Developers Meeting (\textsc{fosdem})}
\newcommand \fossgbg {\textsc{foss-gbg}}
\newcommand \fossnorth {\textsc{foss} North}
\newcommand \fpm {\textsc{fpm}}
diff --git a/resources/participants.gpg b/resources/participants.gpg
index 8d3f94f..6bbd8c6 100644
--- a/resources/participants.gpg
+++ b/resources/participants.gpg
Binary files differ