summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/inquiries/2019-03-28-flfd.mdwn
blob: 07308c82c33e2e9c17bedc78ab00a5019450b05f (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
---
title: Utökad Fripost Lagring för delning
subtitle: Utredning för Fripost
author: SRE, GE, LJO
date: mars--april 2019
abstract: |
 Enligt stämmobeslut att ge styrelsen i uppdrag att utreda frågan om
 utökad lagring. Utredningen ska ta utgångspunkt i utredningen på ämnet
 så som presenterad.
...

[[!tag utredning]]
[[!tag inquiry]]

Under våren har Fripost styrelse undersökt möjligheterna att erbjuda
diversifierade lagringsvolymer
på
[Fripost Lagring för delning](../../nextcloud-and-lool). Styrelseledamöterna Gustav och Stian
tog sig an att utreda frågan och presentera en motion till föreningens årsmöte. Detta dokument utgör anteckningarna från sammaträden mellan Gustav och Stian 28 mars och 3 april 2019.

 Table: Sammanträdeslogg

 ------------	-----------------------------------------------------
 *datum*   	*Deltagare*, *Plats*. *Ämne*
 ------------	-----------------------------------------------------


**Innehåll**

[[!toc]]

# Bakgrund från styrelsemöten

Bakgrunden är att Fripost lagring för delning har begränsat utrymme
för användarna. Föreningen har fått upprepade frågor om utökat utrymme
från enskilda medlemmar och organisationsmedlemmar.

Styrelsen tog upp frågan på styrelsemötet 28 januari 2019. Följande punkter kom upp:

> * Stian föredrog formuleringen i Friprogramvarusyndikatets
>  butik:
> 
> "*Fripost pluslagring 200 GB*
>
> Köp till 200 GB pluslagring för ditt Fripost lagring-för-delning. 3-4 GB är annars det utrymme som ingår"
>
> * Användningen är ojämn i nuläget: 5 pers. upptar tillsammans 110 GB
>
> * Föreningen behöver ta ställning till vad *fundamentala behov*
>  innebär och beslutar att förbereda några förslag till årsmötet.
>
> * Gustav föreslår en lösning som inte är tilläggsköp utan istället
>  utgår från solidaritet. Han uppdras skissa på en
>  formulering.
>
> * En enskild medlem har begärt 200 GB mot ersättning.
>
> * Vi ska undersöka vidare kvotaindikation till nästa möte.

# Fundamentala behov

Vad är *fundamentala behov* av tekniska kommunikationslösningar inom Friposts användarbas? Utredningen anser att Fripost finns för att möjliggöra att undfly övervakningssamhället, inte för att täcka fundamentala behov. Vi menar därför att denna fråga ej är relevant för mängden utrymme i Lagring för delning.

# Stadgar och principförklaring

En genomgång
av [stadgar](https://fripost.org/minutes/by-laws-2013.pdf)
och [principförklaring](../../ideology/princip) säger att föreningen förbinder sig att tillhandahålla e-post tillförlitligt, skydda medlemmarnas integritet, utöva kritik gällande föreningens
hjärtefrågor, och informera om alternativ till dominerande internettjänster.

Däremot beskrivs (i § 4.7) att "alla medlemmar har lika rätt att använda föreningens infrastruktur."

Ändamålsparagrafen (§ 1.1) beskriver att Fripost "är en förening som
syftar till att driva fri infrastruktur för e-post på internet."
Vidare beskrivs (i § 7) exklusivitetskravet gällande
utrustningskraven: "Föreningen använder endast sådan hårdvara som den
själv äger, eller som föreningen fått låna eller annars upplåtits till
föreningens användande under en period av minst ett år."

# Utökning av Friposts åtaganden

Det är rimligt att föreningen utökar verksamheten till att erbjuda mer
än bara e-post. Vi har redan Fripost Lagring för delning, och
medlemmarna efterfrågar bland annat snabbmeddelanden, evenemang och mikroblogg
(se
[Sociala teknologier](../../social-thechnologies),
[Projekt liknande Fripost](../../liknande_projekt),
och
[Aktivitetsdagen om sociala teknologier, 1 mars 2019 ](../../aktivitetsdagar)). Dock
kan utökning inte ske i vilken utsträckning som helst,
m.a.p. resursutnyttjandet.

# Resurser och tillgänglighet

Tillgängligheten för enskillda medlemmar till Friposts system
kan sammanfattas och delas upp i

 1. Närvaron av tjänster -- De tjänster som Fripost beslutat
  tillhandahålla till sina medlemmar.

 2. Upptid -- I vilken utsträckning som dessa tjänster finns
  tillgängliga utanför planerat underhåll. Hit räknas den höjd som
  tagits för redundant Internettuppkoppling, o.s.v.

 3. Lagringsutrymme -- Datavolym för såväl e-post som Fripost Lagring
  för delning

 4. Beräkningskapacitet -- Konsumption av processor och internminne

 5. Nätverkshastighet och bandbredd -- Både förväntad och maximal
  tillgänglighet

Med *närvaron av tjänster* avses frågan om vilka tjänster Fripost
beslutat tillhandahålla till sina medlemmar. I nuläget gäller detta främst e-post,
e-postlistor och Lagring för delning men inte snabbmeddelandetjänster som Jabber eller
Matrix.

Med *upptid* avses i vilken utsträckning som dessa tjänster
finns tillgängliga utanför planerat underhåll. Hit räknas den höjd som
tagits för redundant Internettuppkoppling, o.s.v.

Begreppet *lagringsutrymme* avser datavolym för såväl e-post som Fripost Lagring
för delning. 

Konsumtion av processor och internminne räknas in i
*beräkningskapacitet*.

Slutligen menas med *nätverkshastighet och
bandbredd* både förväntad och maximal tillgänglighet av Internet.

Utredningen tolkar dessa resurser synonymt med *föreningens
infrastruktur*. Därför ska alla medlemmar enligt stadgar ha samma rätt
att använda dessa resurser. Detta oavsett förmåga att betala eller bidra
utöver det minimala.

# Olika behov

Exempel på faktiska behov som utredningen blivit varse om:

 1. Politisk organisation med behov av e-postlistor och gemensam
 lagring för mindre filer som mötesprotokoll, kassabok, och medlemsregister

 2. En kör med behov av två e-postlistor och mycket gemensam
  lagring av material.

 3. Miljöaktivistförening med behov av gemensam lagring

 4. Privatperson som behöver lagra 200 GB bilder 


# Vägar framåt

Utredningen har identifierat fem alternativ för hur utrymmet för Fripost Lagring för delning kan utökas

##1. Tarifförslaget
Olika medlemskap med olika priser där utrymmet skiljer sig.

##2. Likavilkorsförslaget
En fast kvot enligt styrelsens bedömning, utan möjlighet att köpa till extra utrymme.

##3. Solidaritetsförslaget

Medlemmar ges möjlighet till extra utrymme inom ramen för
solidaritetsprincipen. Extra utrymmesbehov motsvarar i normalfallet
också intresse för föreningens verksamhet. Medlemmar som passar in på
beskrivningen uppmuntras till att bidra extra motsvarande schablon
utöver medlemsavgiften.

##4. Leverantörsförslaget
Medlemmarna köper till extra utrymme från föreningens leverantör, i skrivande
  stund Friprogramvarusyndikatet.

##5. Tredjepartsförslaget
Fripost öppnar för att både föreningens leverantör och andra aktörer kan erbjuda utökat utrymme till Fripost Lagring för delning. För anslutning av externa instanser av Nextcloud till
  Fripost krävs dock autentisering och åtkomsthantering.

# Utredningens värdering av alternativen

## Tarifförslaget
Detta förslag utgår. Utredningen anser att ha tariffer är oförenligt med förutsättningen att alla
medlemmar ska ha lika rätt till föreningens infrastruktur.

## Likavillkorsförslaget
Detta förlag är rimligt, men täcker inte de utökade behov som inkommit. Det bör läggas fram som ett av alternativen till årsmötet.

## Solidaritetsförslaget
Fripost uppskattar solidariska insatser: monetärt eller övrigt in
natura. Det är dock problematiskt om donationer inkommer mot bakgrund
av konkret förväntan av motprestation. En medlem som donerar pengar till föreningen kan därför inte förvänta sig att dessa går till utökning av lagringsutrymme.

## Leverantörsförslaget
Detta förslag är redan möjligt att genomföra från ett tekniskt perspektiv och anses täcka de olika behov som framkommit. Dock innebär det ett utökat beroende av leverantören. Om Fripost byter leverantör, tvingas de beroende medlemmarna flytta med.

## Tredjepartsförslaget
Utredningen anser att detta förslag erbjuder medlemmarna samma möjligheter som Leverantörsförslaget, men utan de potentiella nackdelar som beskrivits. Förslaget möjliggör också för "hemmahosting", värdhållning hemma av massiva instanser.

En utmaning för att externa leverantörer eller medlemmar med egen infrastruktur ansluter Nextcloud-instanser eller utökat utrymme till Fripost Lagring för delning är dock hur det säkert och tillförligtligt kan sammankopplas. Av den anledningen kräver detta förslag vidare utredning av en teknisk natur. Det måste även säkerställas att det implementeras i enlighet med §7 av stadgarna.

Jämför hur Fripost relaterar till domänhantering (och DNS) samt även till andra distribuerade system som Freedombox, Youhost, etc.

# Utredningens förslag till motioner

Utredningen är något delad vad gäller motioner och har två förslag baserade på det ovan nämnda Tredjepartsförslaget.

###Stian föreslår följande:

>Fripost öppnar för att både föreningens leverantör och andra aktörer kan erbjuda utökat utrymme till Fripost Lagring för delning. För anslutning av externa instanser av Nextcloud till Fripost krävs dock autentisering och åtkomsthantering.

Detta innebär att Friposts leverantör direkt kan erbjuda utökat lagringutryme i enlighet med de förfrågningar som kommit in till föreningen. Vidare krävs det en teknisk utredning för att ta reda på om och hur externa leverantörer och medlemmar själva kan ansluta egna/andra Nextcloud-instanser och/eller utrymme till Fripost Lagring för delning på ett säkert och tillförigtligt sätt. Detta måste vidare kunna implementeras i enlighet med §7 av stadgarna. Årsmötet måste i så fall ålägga styrelsen och föreningens administratörer att genomföra en sådan utredning. Vi inser att detta kan ta lång tid, men anser att en rapport innan årmötet 2020 bör kunna förväntas.

###Gustav föreslår följande

> Medlemmar ges möjlighet till extra utrymme inom ramen för
> solidaritetsprincipen. Fripost öppnar också för att andra aktörer
> (tredjeparts) kan erbjuda utökat utrymme till Fripost Lagring för
> delning. För anslutning av externa instanser av Nextcloud till
> Fripost krävs dock autentisering och
> åtkomsthantering.

Detta innebär att Friposts leverantör inte direkt kan erbjuda utökat
lagringutryme i enlighet med de förfrågningar som kommit in till
föreningen, utan får invänta en teknisk utredning (inklusive pilot)
för att ta reda på om och hur externa leverantörer och medlemmar
själva kan ansluta egna/andra Nextcloud-instanser och/eller utrymme
till Fripost Lagring för delning på ett säkert och tillförigtligt
sätt. Detta måste vidare kunna implementeras i enlighet med §7 av
stadgarna.

Gällande utökat utrymme enligt solidaritetsprincipen kommer det an på
styrelsen att anta policy och bedöma enskilda fall.

###Angående solidaritetsförslaget

Möjligheten för utökning av lagringsutrymmet genom solidariska insatser finns redan. Vi anser därför att Solidaritetsförslaget redan är implementerat i föreningen. Dock kan detta göras tydligare på Friposts hemsida och/eller wiki. Vi anser att Fripost är en förening för alla, oavsett resurser eller
behov. Vi önskar att medlemmarna bidrar efter förmåga utifrån solidaritetsprincipen. De som känner sig bemedlade kan bidra för att möjliggöra mer kapacitet i Friposts system.

###Stadgeändringar
Vidare föreslår utredningen en ändring av stadgarna §1 från:

> 1.1 Fripost är en förening som syftar till att driva fri infrastruktur för e-post på internet.

till 

> 1.1 Fripost är en förening som syftar till att driva fri infrastruktur för e-post på internet för sina medlemmar.

> 1.2 Fripost ska även erbjuda andra fria Internettjänster för sina medlemmar, så länge detta inte går ut över §1.1

Där §1.2 blir §1.3, §1.3 blir §1.4 och §1.4 blir §1.5