summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorGustav Eek <gustav.eek@proceranetworks.com>2013-04-28 17:48:25 +0200
committerGustav Eek <gustav.eek@proceranetworks.com>2013-04-28 23:17:40 +0200
commit9f4f29bcc60ba90f421d254ef8ac8776d5b15dbf (patch)
tree22fdcac0e0851179884e3e263353d668731de7f7
parent63d40dc133fc84ac0b0e827bc0eff8bbc5e3f055 (diff)
Flyer created for May Day 2013
LaTex is used. The text is basically taken from the may day last year ... as well as the logo.
-rw-r--r--2013/mayday/Makefile13
-rw-r--r--2013/mayday/backside.tex16
-rw-r--r--2013/mayday/frontside.tex39
-rw-r--r--2013/mayday/master.tex50
-rw-r--r--2013/mayday/preamble.tex49
5 files changed, 167 insertions, 0 deletions
diff --git a/2013/mayday/Makefile b/2013/mayday/Makefile
new file mode 100644
index 0000000..7a74887
--- /dev/null
+++ b/2013/mayday/Makefile
@@ -0,0 +1,13 @@
+SHELL=/bin/bash
+
+flyer-1-may-2013.pdf: master.tex preamble.tex frontside.tex backside.tex
+ latex_count=5 ;\
+ latex_log=$$(echo $< | sed 's/.tex/.log/') ;\
+ pdflatex $< ;\
+ while egrep -s 'Rerun (LaTeX|to get cross-references right)' $$latex_log && [ $$latex_count -gt 0 ] ;\
+ do echo "Rerunning latex...." ; pdflatex $< ;\
+ latex_count=`expr $$latex_count - 1`;\
+ done;
+ mv -v $$(echo $< | sed 's/.tex/.pdf/') $@
+
+
diff --git a/2013/mayday/backside.tex b/2013/mayday/backside.tex
new file mode 100644
index 0000000..c79c635
--- /dev/null
+++ b/2013/mayday/backside.tex
@@ -0,0 +1,16 @@
+
+\begin{sffamily}
+ \parbox{\linewidth}{\sffamily \color{gray50}
+ \fontsize{20pt}{30pt}\selectfont
+ Föreningen Fripost bygger
+ demokratiskt kontrollerad e-post för sina medlemmar \mbox{~~~~~~~}}%
+ \vfill
+ \resizebox{\linewidth}{!}{
+ \rotatebox{30}{
+ \includegraphics[width=\linewidth]
+ {../../2011/mayday-flier/logosvart.png}
+ }}
+ \vfill
+ \mbox{}
+\end{sffamily}
+
diff --git a/2013/mayday/frontside.tex b/2013/mayday/frontside.tex
new file mode 100644
index 0000000..bb72072
--- /dev/null
+++ b/2013/mayday/frontside.tex
@@ -0,0 +1,39 @@
+På Google, Facebook eller Twitter kontrolleras tekniken av stora
+privata företag. De har gjort till affärsidé att tjulyssna på sina
+användare och tjänar pengar på att bygga stora och detaljerade
+databaser över användarnas privatliv.
+
+Bara ett fåtal har kunskap och resurser nog att själva bygga egna
+system för att slippa använda deras tjänster. I Fripost har vi en
+grupp personer som kan detta bra och bygger system som alla medlemmar
+tillsammans använder. Vi är över 60 medlemmar som har frigjort vårt
+e-postande.
+
+Tillsammans har vi resurser och kunskap nog till att steg för steg
+frigöra vår datoranvändning. Vad som är omöjligt för någon som är
+ensam blir enkelt när man sluter sig samman. Och i Fripost är det
+medlemmarna som har makten över tekniken.
+
+Men vi behöver bli fler och Du borde gå med. Fripost behöver dig. Du
+behöver Fripost.
+
+Gå in på vår hemsida för mer information:
+\vfill
+\begin{center}
+\url{https://fripost.org}
+\end{center}
+\vfill
+\begin{center}
+ \sffamily
+ \color{gray50}
+ \fontsize{6pt}{9pt}\selectfont
+ \newcommand\copyrighttext{
+ Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 Sweden License}
+ \settowidth\mywidth{\copyrighttext}%
+ \parbox{\mywidth}{\raggedright Copyright Fripost \\ \copyrighttext}
+\end{center}
+
+
+
+
+
diff --git a/2013/mayday/master.tex b/2013/mayday/master.tex
new file mode 100644
index 0000000..57f25d7
--- /dev/null
+++ b/2013/mayday/master.tex
@@ -0,0 +1,50 @@
+\input{preamble}
+
+\newlength\mywidth
+
+\usepackage[margin=0mm]{geometry}
+\usepackage[]{flowfram}
+
+%% \newflowframe{\textwidth}{\textheight}{0mm}{0mm}
+%% \newstaticframe{ 85mm }{ 128mm }{ 10mm }{ 158mm }
+%% \newstaticframe{ 85mm }{ 128mm }{ 114mm }{ 158mm }
+%% \newstaticframe{ 85mm }{ 128mm }{ 10mm }{ 10mm }
+%% \newstaticframe{ 85mm }{ 128mm }{ 114mm }{ 10mm }
+
+%% \begin{staticcontents}{1}
+%% \input{frontside}
+%% \end{staticcontents}
+
+%% \begin{staticcontents}{2}
+%% \input{backside}
+%% \end{staticcontents}
+
+%% \begin{staticcontents}{3}
+%% \input{backside}
+%% \end{staticcontents}
+
+%% \begin{staticcontents}{4}
+%% \input{frontside}
+%% \end{staticcontents}
+
+\newflowframe{ 85mm }{ 128mm }{ 10mm }{ 158mm }
+\newflowframe{ 85mm }{ 128mm }{ 114mm }{ 10mm }
+\newstaticframe{ 85mm }{ 128mm }{ 114mm }{ 158mm }
+\newstaticframe{ 85mm }{ 128mm }{ 10mm }{ 10mm }
+
+\begin{staticcontents}{1}
+\input{backside}
+\end{staticcontents}
+
+\begin{staticcontents}{2}
+\input{backside}
+\end{staticcontents}
+
+\begin{document}
+\input{frontside}
+\newpage
+\input{frontside}
+
+
+\end{document}
+
diff --git a/2013/mayday/preamble.tex b/2013/mayday/preamble.tex
new file mode 100644
index 0000000..ef60868
--- /dev/null
+++ b/2013/mayday/preamble.tex
@@ -0,0 +1,49 @@
+\documentclass[a4paper, 11pt]{article}
+\usepackage[british, swedish]{babel}
+\usepackage[utf8]{inputenc}
+\usepackage{fancyhdr}
+\usepackage[usenames, dvipsnames]{color}
+\usepackage{helvet}
+\usepackage{multicol}
+\usepackage{url}
+\usepackage{color}
+\usepackage{soul}
+\usepackage{enumerate}
+\usepackage{calc}
+\usepackage{graphicx}
+\usepackage{ccicons}
+
+% Colours
+\definecolor{gray70}{gray}{.3}
+\definecolor{gray50}{gray}{.5}
+\definecolor{gray20}{gray}{.8}
+\definecolor{gray05}{gray}{.95}
+\definecolor{gray00}{gray}{1.0}
+
+\definecolor{blueG}{RGB}{0,76,103}
+\definecolor{greyG}{RGB}{172,160,149}
+\definecolor{orangeG}{RGB}{255,160,35}
+
+\definecolor{grayFri}{gray}{.3}
+
+% Font macros etc.
+\newcommand \state {\centering\sffamily\color{gray50}}
+\newcommand {\textnum} [1] {\textos{#1}}
+\renewcommand \textnum [1] {#1}
+\newcommand \textemail [1] {\texttt{\small #1}}
+\newcommand \texturl [1] {\texttt{\small #1}}
+\newcommand \textpath [1] {\texturl{#1}}
+\newcommand \texthost [1] {\textit{#1}}
+
+% Macros, enheter
+\newcommand \sek {\,\textsc{sek}}
+\newcommand \kr {\,\textrm{kr}}
+\newcommand \tb {\,\textsc{tb}}
+
+% Section and paragraphs
+\usepackage{sectsty}
+\usepackage{parskip}
+\allsectionsfont{\sffamily\mdseries\color{grayFri}\centering}
+\setlength\parindent{0pt}
+
+